9/8/16

[REUNIÓ INFORMATIVA] LA VARIANT LA SELVA DEL CAMP-ALMOSTER: SÍ A LA MILLORA, NO A LES DUES CARRETERESLa Plataforma en Defensa del Territori, amb el suport de la Unió de Pagesos i el GEPEC, està tirant una campanya per informar de la intenció de la Diputació de Tarragona de construir una carretera nova entre La Selva i Almoster i alhora explicar la seva oposició a l'execució d'aquesta nova variant. La Plataforma defensa l'ampliació de la carretera actual, en comptes de la construcció d'una totalment nova que implicaria una nova agressió al territori i a més a més lamenta que s'hagi aprovat la partida pressupostària per realitzar aquest projecte sense cap consens des dels Ajuntaments d'Almoster i La Selva del Camp cap a la població. 

Fins al dia d'avui s'han realitzat 2 assemblees a La Selva del Camp amb bon nivell d'assistència i avui a les 9 del vespre hi haurà la tercera a la població d'Almoster.

La convocatòria d'avui coincideix amb el període de presentació d'al·legacions, que s'acaba el 26 d'agost i per tant es facilitarà la documentació perquè les puguin signar, tant les entitats com persones a nivell individual.

RESUM DEL CONTINGUT DE LES AL·LEGACIONS
Assumpte: Al·legacions a l’Estudi informatiu del condicionament de la carretera T3231, variant d’Almoster i el seu Document ambiental 
 
No es pot estar més d’acord amb la necessitat de procedir a la construcció d’un pas alternatiu a l’actual cruïlla d’ Almoster per les carreteres T-3231 i TV-7048. De fet, la pervivència de la cruïlla a través dels carrers del poble i de la seva zona urbana es ara per ara un anacronisme, més enllà de la problemàtica associada: la barreja de tràfic urbà amb tràfic de pas posa en evidència la manca de seccions adequades en els carrers del nucli, indueix a riscos en la convivència de trànsit rodat i de vianants i genera inconvenients de tota mena derivats de l’activitat residencial pròpia d’un  nucli rural petit simultània amb la circulació de pas.  

Dit això, entenem perfectament que es construeixi la variant i que s’eviti la cruïlla d’Almoster pel tràfic de pas, que com veurem es ben reduït. Ara bé, això no justifica una actuació desproporcionada en el territori.
Cal no menysprear l’afectació al territori, però cal que la ferida territorial que creï el nou vial tingui en compte quant de torturat està ja el territori agrícola al camp de Tarragona. I que el resultat final representi una millora de qualitat no només per als usuaris de la via sinó pels habitants, propietaris i  veïns dels terrenys afectats, tant urbans com no urbans, del vial en qüestió.
No entenem la poca sensibilitat  de la nostra Administració amb la destrucció del territori i que no es valori en l’estudi d’impacte ambiental el fet que significa construir un vial paral.lel a l’actual allà on ja n’hi existeix un. Tal com deia Oscar Wilde : “ Tothom sembla conèixer el preu de les coses, però s’han oblidat del seu valor. Valor i preu no son sinònims”. Sovint acabem confonent els compromisos polítics amb el que necessitem o el que ens convé com a poble.
El fet de que les alternatives 1 i 2 deixin una carretera existent en bones condicions (en aquest cas la T 3231) amb una secció de 4,50 metres  “per a una circulació més segura de ciclistes i vianants”. Per cert, amb el conseqüent –i no considerat- doble cost de manteniment. I obviant que per aquesta carretera actual hauran de seguir circulant automòbils per accedir a les finques i conreus. És difícil acceptar que aquest sigui un criteri en front a l’agressió territorial i a l’activitat que representa desdoblar dues infraestructures per als tràfics, separades una de l’altra una distància mitja de tant sols 90 metres en una longitud  de 1,15 km (entre el PK 1,400 i el PK 2,550) i pràcticament a tocar i separades un màxim de  30 m en un tram addicional de 740 m (PK 2,560 a PK 3,300).
- La demanda de la nova carretera es molt reduïda en el tram de variant (IMD de aproximadament 300 veh./dia) i les hipòtesi de creixement semblen inconsistents tant amb l’evolució històrica com amb les previsions del planejament urbanístic; 
- Tenint en compte la curta longitud del tram, la velocitat de projecte es desproporcionada respecte a de les vies d’accés alimentadores de la nova variant; 
- L’Estudi d’Impacte Ambiental no té en compte l’impacte territorial de mantenir dues infraestructures paral·leles en els 1900 metres finals de l’actuació, amb una d’aquestes infraestructures (l’actual) reduïda a un ús marginal; 
- El mateix Estudi d’Impacte Ambiental no valora l’ocupació permanent de sól  ni afectació de la nova variant en el canvi dels usos i costums locals ni la pèrdua de sòl agrícola, actiu que els POUM dels municipis afectats pretenen protegir; 
- Per aquestes raons, l’ Estudi d’Impacte Ambiental sembla adreçat a defensar amb arguments ben poc sòlids l’alternativa més econòmica, quins costos no semblen ben incloure el doble manteniment; 
- L’únic factor que fa preferible l’alternativa 2 (més agressiva) respecte de l’alternativa 3 (menys agressiva) es el cost dels serveis afectats, en particular el desplaçament de la canonada del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), quin cost d’execució material es de poc més de 570 mil eur;
 - Tot i que la reposició d’aquesta canonada (sembla que) podria implicar unes servituds en el sòl sota el qual s’instal·laria (de les quals no hem trobat esment en el document), no es pot confondre una servitud ni que sigui permanent d’una canonada soterrada sota sòl agrícola amb la construcció d’un vial aglomerat de 6,3 metres d’amplada.   
Per tant, per tot l’ exposat, SOL·LICITEN 
- Que s’abandoni la duplicació de la carretera entre Almoster i La Selva, es a dir la denominada alternativa 2; 
- Que es seleccioni l’alternativa 3, que comporta millorar la carretera pel seu recorregut actual, com a  la millor de les alternatives possibles més enllà de la variant d’ Almoster; 
- Que, si cal,  s’analitzi en detall la forma de reduir el sobre cost  dels serveis afectats, conjuntament amb el CAT, per tal de disminuir el seu impacte i limitar d’aquesta manera el diferencial econòmic que representa; 
- Que, tenint en compte el perfil de demanda esperat i la seva evolució,  es valori ajustar la velocitat de projecte a 60 km/h o canviar  lleugerament alguns dels paràmetres de traçat per a compensar millor les terres i ajustar els costos de les estructures projectades, a costa de disminuir total o parcialment la velocitat específica i/o fins i tot la secció del tram; 
- Que, de la mateixa manera, es revisin les hipòtesi i es refaci de nou l’Estudi d’Impacte Ambiental tenint en compte tots els factors omesos en l’Estudi Informatiu sotmès a informació pública.   

Creiem que els efectes territorials i sobre l’activitat derivades del fet de mantenir dues infraestructures paral·leles (i una d’elles d’ús marginal) no es troben compensats en aquest cas  ni per la magnitud de les obres a realitzar, ni pel tràfic actual o previst, ni pels estalvis de temps a aconseguir. I que els Estudis d’Impacte inclosos en el document d’informació pública obvien el gravíssim efecte de l’ocupació INNECESSÀRIA de sòl rural i agrícola per les noves infraestructures, en el que podríem denominar una evident manca de "respecte ambiental”, concepte del tot subjectiu que no pot ser del tot inconsiderat i que a l'hora de manipular el territori s'ha de tenir sempre en compte. 
Cal fer un bon us del sòl, no abusar de la seva disponibilitatAfegim aquest correu per les persones que no podeu assistir a la reunió, però esteu interessades en donar suport i signar les al·legacions: ho.permetrem@gmail.com

Plataforma en Defensa del Territori

8/8/16

[COMUNICAT] El Síndic afirma que l’article del director del “Diari de Tarragona” “és de caràcter masclista i incita a l’assetjament de les dones”

El Síndic afirma que l’article del director del “Diari de Tarragona” “és de caràcter masclista i incita a l’assetjament de les dones”
El Síndic de Greuges de Catalunya ha respost la queixa que la Secció Sindical d’Ensenyament Deixa de ser una Illa-CGT i la Federació Comarcal de la CGT del Baix Camp-Priorat van fer fa uns dies contra un article sexista escrit per Josep Ramon Correal, director del “Diari de Tarragona”. Correal posava en dubte la campanya contra les agressions de l’Ajuntament de Tarragona “Respecta’m” dient que quan una dona diu “no” pot voler dir que “sí” i que cal insistir.


La queixa, referenciada amb el número 5737/2016, ha tingut ja la seva contesta per part del Síndic, qui ha fet saber als denunciants que ha traslladat una resolució al director del diari suggerint-li que “en un futur tingueu en compte els principis i valors continguts en la Llei 17/2015, així com els que estableix la Llei 24/2008, del dret de els dones a eradicar la violència masclista, concretament en el seu article 22, sobre els continguts i publicitat amb relació a la violència masclista”. Alhora, el Síndic resta a l’espera del posicionament de Correal amb relació al suggeriment i l’informa que ha traslladat aquesta resolució a l’Institut Català de les Dones i al Consell de l’Audiovisual de Catalunya “pel seu coneixement i als efectes oportuns d’acord amb l’establert en l’àmbit de les seves competències”.


El Síndic argumenta abans de fer el suggeriment que el contingut denunciat de l’article de Correal “no només és una qüestió de llenguatge, sinó que el fons mateix és de caràcter masclista i incita a l’assetjament de les dones”. Afegeix que “La voluntat de les dones no és interpretable, no és una qüestió relativa o que depengui de els circumstàncies o dels casos.” I conclou que “Estimular qualsevol conducta en contrari és afavorir l’assetjament i difondre missatges que desautoritzen les dones o les tracten vexatòria o objectualment.”

Federació Comarcal Baix Camp-Priorat de la CGT
Secció Sindical d'Ensenyament de CGT "Deixem de ser una illa"


8 d'agost de 2016

25/7/16

DENÚNCIA DE L'ARTICLE MASCLISTA DE CORREAL AL SÍNDIC DE GREUGES

QUEIXA ADREÇADA AL SÍNDIC DE GREUGES EN MOTIU DE L’ARTICLE DE CONTINGUT MASCLISTA QUE VA PUBLICAR JOSEP RAMON CORREAL, DIRECTOR DEL DIARI DE TARRAGONA EL DIA 21 DE JULIOL DE 2016 EN AQUESTA MATEIXA PUBLICACIÓLa Federació Comarcal de CGT Baix Camp-Priorat i la secció sindical de CGT Ensenyament a Tarragona "Deixem de ser una Illa" ha registrat una queixa a la Sindicatura de Greuges perquè analitzi el contingut sexista i de foment de les agressions sexuals en l'article publicat per Josep Ramon Correal,  director del Diari de Tarragona, i la seva possible vulneració de la LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes  i també el codi deontològic periodístic. Corroborats els fets, demanem la retirada de subvencions públiques a aquest mitjà.

El text de la instància és el següent, 

(....)

Que interposa QUEIXA en motiu de l’article de contingut masclista que va publicar el Sr. Josep Ramon Correal, director del Diari de Tarragona, en data 21 de juliol de 2016 en aquesta mateixa publicació. En base als següents fets,FETS:PRIMER.- CONTINGUT DE L'ARTICLE PERIODISTIC «SÍ ÉS SÍ, O NO»

El dia 21 de juliol, Josep Ramon Correal, director del Diari de Tarragona, publicava el següent article d’opinió
Sí és sí, o no
Hi ha una màxima del donjoanisme que afirma que si una senyora diu que no, és que potser sí; si diu que potser sí, és que sí, i si diu que sí, no és una senyora. Ara, una campanya de l’Ajuntament de Tarragona vol desmentir aquest principi i ha llançat l’eslògan: “Només el sí és sí”. Un estudi entre el jovent tarragoní ha determinat que tres de cada deu joves enquestats confessa haver presenciat situacions en les quals un noi prova d’encalçar una noia. La campanya vol que el civisme i el respecte imperin en l’oci nocturn. El problema rau notablement en el fet que l’oci nocturn sol estar ben regat d’alcohol, un desinhibidor capaç de fer moltes maleses. D’altra banda, la perícia de la conquesta amorosa requesta molta perseverança. Si donem per bona la sentència que només el “sí és sí”, posarem en perill el futur de la raça humana. En l’amor, com en el màrqueting, la venda comença quan et diuen no. Sempre amb senyoriu, això sí.

SEGON.- CAMPANYA MUNICIPAL «RESPECTA'M»

El text l’escriu com a reacció a la campanya “RespectaM” que ha endegat l’Ajuntament de Tarragona per tal de fer prevenció de conductes sexistes en l'oci de la ciutat, especialment en contextos festius i nocturns. Concretament, els objectius principals inclouen ajudar a reconèixer els abusos sexuals de baixa intensitat, prevenir l'assetjament i apoderar les dones i el seu entorn a què denunciïn i sancionin aquest tipus de conductes sexistes.

TERCER.- CONTEXT ACTUAL, UNA VIOLACIÓ CADA 7 H

Que aquest tipus d’agressions són habituals és una realitat i per aquest motiu molts municipis han iniciat campanyes que van en la mateixa línia. D’aquesta situació se’n feia ressò el diari que Correal dirigeix el dia 19 de juliol amb la publicació de l’article Tres de cada diez jóvenes han sido testigos de acoso sexual a una amiga i que ell mateix esmenta en la seva opinió. D’altra banda, segons les dades del Ministeri de l’Interior, a l’estat espanyol es produeix una violació cada 7 hores.

QUART.- VULNERACIÓ DE LA NORMATIVA VIGENT

Des de la CGT Baix Camp-Priorat i la secció sindical d’Ensenyament de CGT “Deixem de ser una illa” volem denunciar l’alt contingut masclista de l’article i el seu paper en el foment de conductes assetjadores que podrien vulnerar la LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes  i també el codi deontològic periodístic. 

El contingut de l’article també entraria en contradicció amb part de l’articulat dels següents marcs normatius:
- Resolución del Parlamento Europeo sobre el acoso moral en el lugar de trabajo (2001/2339(INI))
- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
- Orden PRE/525/2005, de 7 de marzo, por la que se da publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se adoptan medidas para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres

CINQUÈ.- ANTECEDENTS MASCLISTES DEL SR. CORREAL

El caire masclista de Correal ja s’havia detectat en publicacions anteriors on titulava: Esperança, ara sí que estem sortint de la crisi, les dones tornen a criar, o  En comptes de lleis de l’avortament caldria fer-ne per ajudar les dones ano haver d’acudir-hi. I després de la publicació de Sí és sí, o no, encara es reafirmava quan va ser entrevistat a Rac 1, pronunciant “quan una dona diu no, no me la crec”. Que el director d’un diari receptor de diners públics utilitzi el mitjà de comunicació que dirigeix per difondre idees masclistes i legitimi aquests comportaments és especialment greu. Cal tenir en compte que aquesta publicació també arriba als centres educatius del Camp de Tarragona i textos d’aquest tipus dificulten la tasca de conscienciació en termes d’igualtat de gènere i coeducació que es treballen en l’àmbit de l’ensenyament. Considerem que missatges d’aquest tipus no poden estar avalats per la defensa de la llibertat d’expressió, especialment quan el contingut afecta les relacions humanes posant en qüestió la veracitat de les afirmacions o negacions de les dones. I encara menys poden ésser pronunciats pel director d’un mitjà periodístic d’important abast dins el territori. 

SISÈ.- APOLOGIA DEL MASCLISME I DE L'ASSETJAMENT

En l’últim article, que motiva aquesta queixa, hi apareixen assercions que fan apologia del masclisme i fomenten les agressions per raó de sexe. Alguns exemples serien:
-“si una senyora diu que no, és que potser sí; si diu que potser sí, és que sí, i si diu que sí, no és una senyora”, que impliquen una categorització d’allò bo i allò dolent (ser senyora o no ser-ho) i posen en dubte la credibilitat d’una dona quan s’expressa. Per tant, masclisme en la negació del valor de la paraula perquè està emesa per una dona.
-“El problema rau notablement en el fet que l’oci nocturn sol estar ben regat d’alcohol, un desinhibidor capaç de fer moltes maleses”, de la frase se’n desprèn la justificació de les conductes masclistes per consum d’alcohol i foment de les agressions per l’ús del terme “malesa” que es percep més com a entremaliadura i li resta el contingut violent.
 -“la perícia de la conquesta amorosa requesta molta perseverança, Correal defineix la insistència com a positiva quan és clarament una de les expressions de violència que fins i tot s’ha detectat dintre dels protocols de detecció d’abusos sexuals.
-“Si donem per bona la sentència que només el “sí és sí”, posarem en perill el futur de la raça humana”, qüestiona la frase de la campanya “RespectaM” i relaciona les relacions consentides amb el risc de continuïtat de la raça humana, legitimant així el qüestionament de la paraula de les dones. 
-“En l’amor, com en el màrqueting, la venda comença quan et diuen no. Sempre amb senyoriu, això sí, relega les relacions a l’àmbit del mercat, amb el missatge implícit de definir la dona com a producte que està a la venda i donant validesa a la insistència amb l’objectiru d’aconseguir el “producte”.

SETÈ.- CONTINGUT DE LA RECTIFICACIÓ DE CORREAL EN L’ARTICLE “NO ÉS NO”
El dia 22 de juliol, Josep Ramon Correal, director del Diari de Tarragona, publicava el següent article d’opinió

No és no
La meva amiga Sogues Niubó, que fa onze anys que treballa en l’àmbit de la igualtat i de la dona a la Diputació de Barcelona em diu que en l’article d’ahir m’he equivocat. La Soguetes (com li diem a la colla) m’explica que «estem molt susceptibles amb el tema dels assetjaments i violacions». I afegeix: «Et faries creus de la violència que hi ha actualment amb els adolescents i els joves. És esgarrifós». Quan un s’equivoca, cal reconèixer-ho. Vaig fer un comentari antic en un context «molt susceptible». En definitiva, el meu article hagués fet gràcia fa quaranta anys quan els usos socials i la moral eren uns altres. Ara no. Perquè com diu la Sogues «no parem de fer jornades i cursos de formació per prevenir la violència». Res més lluny de la meva intenció ofendre ni ferir ningú. A tots aquells que m’han dit «troglodita, llardós, masclista, repulsiu, misogin, xenòfob, assassí de dones...», els demano perdó. No és no. (Menys en política)

VUITÈ- RECTIFICACIÓ EN TO DE JUSTIFICACIÓ I REAFIRMACIÓ EN ELS ARGUMENTS MASCLISTES

Considerem que la resposta de Correal en cap cas pot servir d’atenuant dels fets perquè en el seu contingut el que fa és banalitzar sobre les conductes agressives. Actua com una persona aïllada del món que necessita que algú l’assessori sobre la situació actual sobre aquest tema.
D’altra banda intenta basar la seva defensa en el fet que la resta de la gent és susceptible i també en la contemporaneïtat dels fets, expressant que en temps passats el seu article hagués estat legítim.

Per tot l'exposat, 

SOL·LICITEM:

Des de la CGT Baix Camp-Priorat i la secció sindical d’Ensenyament de CGT “Deixem de ser una illa” demanem a la Sindicatura de Greuges:

1.- que revisi el contingut n’estudiï la possible vulneració de la LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes  i també el codi deontològic periodístic. 

2.- que valori l’agreujant, pel grau d'incidència que té aquest mitjà al Camp de Tarragona, que el text estigui escrit, i s'hagi publicat, pel director del Diari de Tarragona.

3.- Un cop demostrades aquestes vulneracions, demanem al Síndic que mentrestant no hi hagi el cessament o la dimissió de Josep Ramon Correal, 

-Insti la Generalitat de Catalunya a retirar les inversions en publicitat institucional al Diari de Tarragona que el 2015 va representar la quantitat de 239.000€  (dades extretes de l’articled’investigació diari Crític publicat recentment.

-Insti la Generalitat de Catalunya a retirar la inversió de 20.600€ en subscripcions al Diari de Tarragona.

-Instar el Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya a retirar la subvenció de 16.102,01€ al Diari de Tarragona per la secció de religió dels dissabtes, segons les dades publicades a El Triangle.

-Insti l’Ajuntament de Tarragona i qualsevol altre organisme públic a retirar les inversions publicitàries al Diari de Tarragona així com qualsevol altre tipus de relació, sigui en format subscripció o subvenció.

-Insti els centres educatius a retirar aquesta publicació en favor d’alguna altra amb contingut i tractament coeducador.Federació Comarcal Baix Camp-Priorat de la CGT
Secció Sindical d'Ensenyament de CGT "Deixem de ser una illa"


25 de juliol, 2016

7/7/16

COMUNICAT DE CGT CATALUNYA DAVANT LA IMPUTACIÓ DE 27 PERSONES PER PROTESTAR A LA UAB

La CGT de Catalunya davant la greu i delirant imputació a 27 persones de la UAB, entre elles el nostre secretari general

Volem informar que ens ha arribat l’escrit d’acusació de la fiscalia per les protestes estudiantils i sindicals a la UAB durant la primavera del 2013, durant les quals es va ocupar l’edifici del rectorat de la UAB l’any 2013. En una successió d’imputacions que qualifiquem de delirants i aberrants, s’acumulen peticions de presó que arriben fins els 11 anys i 5 mesos pel nostre secretari general, el professor Ermengol Gassiot, i peticions semblants per a 25 estudiants i un treballador del PAS (personal d’administració i serveis), delegat al comitè d’empresa del PAS pel sindicat CAU-IAC.

L’Ermengol, com a delegat de la Confederació General del Treball a la Universitat Autònoma de Barcelona i membre del Comitè d’Empresa, va donar suport als estudiants que van ocupar el rectorat l’any 2013, que posteriorment es va convertir en una ocupació de tots els col·lectius en lluita de la UAB, així com també a les mobilitzacions universitàries que es van realitzar durant el curs 2012-2013. En totes les ocasions, va mantenir una ferma lluita sindical contra l’anterior equip de rectorat. En la mencionada ocupació, alguns professors i personal d’administració i serveis (PAS) van mostrar la seva solidaritat amb la seva presència a l’edifici, i fent les seves classes al rectorat.

La Universitat Autònoma de Barcelona s’ha personat com a acusació particular del present procediment. Es tracta de la primera vegada des del franquisme que una universitat pública denuncia penalment un professor i un membre del PAS per la seva pràctica político-sindical. I també és una situació quasi inèdita el fet que una universitat pública hagi denunciat penalment els seus propis estudiants.

La UAB no només s’ha personat com a acusació particular, sinó que també ha redactat informes per a la policia i ha perseguit clarament a aquelles persones que van ser contràries a la candidatura de l’anterior rector, Ferran Sancho. Tot plegat ha fet que el present procediment conformi una persecució indiscriminada de la lluita sindical i, per tant, en una clara vulneració de l’exercici de drets fonamentals.

Aquesta brutal repressió i peticions fiscals basades en la revenja ideològica tenen com a objectiu acoquinar l’estudiantat, la comunitat universitària i la població en general.
Denunciem la persecució ideològica a la UAB contra tota oposició a la política de retallades i agressions a la universitat pública. Denunciem la responsabilitat i instigació de l’equip de Ferran Sancho en aquesta denúncia. Denunciem les mentides i revenges de l’ex-vicerectora Sílvia Carrasco, personada com acusació particular a la causa.

I recordem que a la CGT de Catalunya quan ens toquen a una ens toquen a totes, per tant, no ens quedarem de braços creuats mirant com actituds feixistes pretenen engarjolar al nostre secretari general i a 26 persones que simplement feien una ocupació en defensa dels drets de totes i tots a una universitat pública, social i de qualitat.

Confederació General del Treball de Catalunya
Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya
6 de juliol de 2016

26/6/16

LLUITANT PER L'EDUCACIÓ PÚBLICA DE QUALITAT I DE TOTES, CONTINUEM!
En començar el curs 2015-2016 ens vam adreçar a vosaltres per comunicar-vos que la secció sindical de CGT Ensenyament a Tarragona “Deixem de ser una illa” tornava a impulsar la seva tasca i que dues persones ens hi dedicaríem a ½ jornada. 

Arribat el juny, el nostre missatge és d’agraïment a totes les que ens heu fet confiança. Hem treballat des de la plena convicció que la lluita per la defensa dels nostres drets i per la defensa de l’escola pública no tan sols val la pena, sinó que és necessària, sobretot en uns moments en què la Conselleria d’Ensenyament ha decidit que en comptes d’aliar-se amb els agents que formem part del dia a dia de la comunitat educativa, ho faria amb els lobbies que, de l’educació, en volen fer negoci. 

Moltes de les nostres tasques han estat directament relacionades amb el món educatiu, com per exemple, l’acompanyament i assessorament a mestres i professorat en aquelles consultes i denúncies que representaven una vulneració dels seus drets, incloent la difusió de l’acomiadament d’una professora que ha resultat ser improcedent i per tant ha demostrat la impunitat en què treballa el Departament d’Ensenyament envers les persones que hi treballem. També hem participat en les campanyes en contra de les retallades de les beques menjador, en la defensa de la qualitat de l’educació pública i en contra dels tancaments de línies,  en la creació de la Plataforma dels drets dels infants en l’àmbit educatiu de Tarragona en defensa d’un accés equitatiu de tots els infants al lleure educatiu, la col·laboració en la campanya d’insubmissió en contra de les proves estandarditzades de primària i suport a les famílies que hi objectaven, en el suport a la vaga de l’estudiantat en contra del model universitari 3+2. 

També hem d’admetre que no hem pogut arribar a tot arreu, el treball de dues persones a mitja jornada fa impossible la presència física en tots els centres. Afortunadament però, viure en l’era de les comunicacions ens ha permès estar al costat de les persones que us heu adreçat a nosaltres. 

La nostra lluita sindical l’entenem lligada a la de tots els moviments socials que treballen per aconseguir conviure en una societat més justa i amb igualtat d’oportunitats per a totes. Per això també hem participat del Correscales, hem donat suport a la Plataforma per la Sanitat Pública Universal, dels actes per reivindicar la igualtat de gènere i en contra de les violències masclistes, de la Plataforma per la Defensa de l’Ebre, a les accions per aconseguir un habitatge digne per a tothom i en contra dels desnonaments. 

Pel que fa a la formació, aquest curs hem anat més enllà, i a més a més d’organitzar la VIena edicióde les jornades pedagògiques, us hem pogut oferir el cicle de conferències i debat “Els Inicis de la Pedagogia Llibertària a Catalunya”, que per primera vegada han tingut reconeixement com a activitats de formació permanent del professorat.

I l’acabament no podia ser més gratificant per a nosaltres. Davant el recent atac de la Consellera d’Ensenyament contra l’escola pública, la comunitat educativa ha dit prou. Així ho va demostrar amb les mobilitzacions de les últimes setmanes al Parlament i a la concentració de la Plaça Urquinaona, on 4000 persones vam ocupar els carrers per avisar que la qualitat de l’ensenyament públic no està en joc. I per això vam decidir en assemblea que el curs vinent començaria com s’està acabant aquest, lluitant.
  
Tornem a agrair a totes les que ens heu donat suport, que us heu afiliat, i que heu participat de les mobilitzacions. Cal recordar les paraules de Miquel de Pedrolo, avui (ahir), que fa 26 anys de la seva mort Cal protestar fins i tot quan no serveix de res.

Tot i semblar un comiat, no marxem, us podeu adreçar a nosaltres per a qualsevol consulta que tingueu, i si no, fins al setembre.
Que passeu un bon estiu!

Marta Minguella i Ernest Weikert
Delegada i Delegat sindical de Deixem de ser una Illa (CGT Ensenyament Tarragona)